TRUST ALUM teisės aktai

Informacija, kurią reikia pateikti prieš pradedant vandens telkinio valymą aliuminio druska:

Asmuo, pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – atsakinga institucija) arba saugomos teritorijos direkcijai (toliau – direkcija), jei planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis yra valstybiniame parke ar biosferos rezervate, valstybinio rezervato ar valstybinio parko buferinės apsaugos zonoje, taip pat Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka jai priskirtuose valstybiniuose draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ar genetiniuose sklypuose, gamtos paveldo objektuose, taip pat tinklo „Natura 2000″ teritorijose, vieną iš šių dokumentų.

 1. Pasirašytą Pranešimą raštu, vykdant vandens telkinio tvarkymo darbus pagal darbų mastus. (1) Atsakingai institucijai – kai tvarkomas vandens telkinys ar jo dalis nėra Saugomoje teritorijoje. (2) Direkcijai – kai tvarkomas vandens telkinys ar jo dalis yra Saugomoje teritorijoje.
 2. Pasirašytą Projektą (raštu ir kopiją skaitmeniniu formatu) pateikia atsakingai institucijai, vykdant vandens telkinio tvarkymo darbus nepriklausomai ar tvarkomas vandens telkinys ar jo dalis yra Saugomoje teritorijoje, ar nėra Saugomoje teritorijoje.
 1. Asmens, organizuojančio tvarkymo darbus, kontaktinė informacija (fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė / pavadinimas, gyvenamosios vietovės / buveinės adresas, telefono numeris, elektroninis paštas);
 2. Planuojamo tvarkyti vandens telkinio pavadinimas;
 3. Vietovės adresas;
 4. Tvarkytinos vietos centro taško koordinatės LKS 94;
 5. Sklypo planas ar kita kartografinė medžiaga apie vietą, kurioje numatomi tvarkymo darbai;
 6. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kopijos;
 7. Darbų vykdymo pradžios ir pabaigos data;
 8. Schema ar schemos su pažymėtomis žemės sklypo ir paviršinio vandens telkinio apsaugos juostos ribomis
 9. Vandenyje augančios augalijos pjovimo, šalinimo, vandens telkinio valymo, maudyklos įrengimo ar tvarkymo, paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) vandens telkinio dugne, technologijos aprašymas (kokie darbai bus vykdomi vandens telkinio dalyje, kaip bus valomos vandens telkinio dugno nuosėdos, kokia bus naudojama technika atliekant planuojamus vandens telkinio tvarkymo ir/ar maudyklos įrengimo ar tvarkymo darbus ir pan.);
 10. Vietovės fotonuotraukos (ne senesnės kaip pusės metų, darytos prieš vandens telkinio tvarkymo darbus, kuriose būtų aiškiai matomas vandens telkinys ar jo dalis);
 11. Vandens telkinio savininko (-ų) sutikimas (-ai) dėl vandens telkinio tvarkymo darbų;
 12. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pažyma, kad numatomame tvarkyti vandens telkinyje nėra išžvalgyto ir aprobuoto naudingųjų iškasenų telkinio.
 1. Bendroji dalis, kurioje informuojama apie:

1.1 tvarkymo darbų užsakovą (fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė / pavadinimas, gyvenamosios vietovės/buveinės adresas, telefono numeris, elektroninis paštas);

1.2 planuojamą tvarkyti vandens telkinį (pavadinimas, identifikavimo kodas, koordinatės pagal LKS 94 koordinačių sistemą, vietovės adresas);

1.3 darbų vykdymo pradžios ir pabaigos terminus;

1.4 darbų vykdymo priežastis ir tikslą;

1.5 vietą, kurioje numatoma vykdyti planuojama veiklą, numatomą tvarkyti plotą,  planuojamos tvarkyti teritorijos, ilgį ir plotį;

1.6 būsimus darbus, jų organizavimą, priemones sumažinti neigiamą poveikį aplinkai arba kompensuoti;

1.7 galimų avarinių situacijų, jų prevencijos ir avarijų likvidavimo būdus;

1.8 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pažyma, kad numatomame tvarkyti vandens telkinyje nėra išžvalgyto ir aprobuoto naudingųjų iškasenų telkinio;

1.9 vandens telkinio savininko (-ų) susitikimas (-ai) dėl vandens telkinio tvarkymo darbų.

 1. Technologinė dalis – pateikiami vandens telkinio tvarkymo darbų reikalavimai – vandens telkinio ir (ar) jo pakrantės tvarkymo ir (ar) maudyklos įrengimo būdas (aprašoma tvarkymo technologija) ir technika, parenkama vieta sėsdintuvų įrengimui, projektuojamos privažiavimo vietos ir užbaigiamieji darbai (sėsdintuvų, laikinų privažiavimo vietų ir statinių panaikinimas, numatoma vandens kokybės stebėsena ir jos gerinimo priemonės, pvz., makrofitų pjovimas, įžuvinimas ir pan.).
 2. Vietovės schema: vandens telkinio ar jo dalies schema, kurioje pažymima planuojama tvarkymo vieta, jo gretimybės (ne senesnės kaip 5 metų), paviršinio vandens telkinio apsaugos juostos ir kitos teritorijos, kurioms nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vandens gylis, dumblo storis ir teritorijos prie vandens zonos topografinis planas (M 1:500), kiti planai ir brėžiniai, susiję su tvarkymo darbais, fotonuotraukos (ne senesnės kaip pusės metų, darytos prieš vandens telkinio tvarkymo darbus, kuriose būtų aiškiai matomas planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis).
 3. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kopijos.
 4. Jei vandens telkinyje ar pakrantėje, kur numatomi vandens telkinio tvarkymo darbai, randama saugomų rūšių, Projekte ar Projekto pakeitime turi būti numatytos saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apsaugos priemonės
 5. Išvada dėl poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000″ teritorijoms reikšmingumo, jei nustatyta tvarka turėjo būti atliktos reikšmingumo nustatymo procedūros.
 6. Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros.
 7. Projektą, projekto pakeitimą rengiančių specialistų kvalifikaciją ir patirtį įrodantys dokumentai.
 8. Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis Aprašo 2 priede nustatytais reikalavimais. ( šiuo atveju PERTEKLINIO FOSFORO CHEMINIS SURIŠIMAS Į PATVARIUS IR INERTINIUS JUNGINIUS. REIKALAVIMAI: (1) planuojant fosforo surišimo darbus, vadovaujantis vandens tyrimų ar vandens telkinių valstybinio ar savivaldybių monitoringo duomenimis, turi būti įvertintas vandens telkinio pH, bedeguonės sąlygos, fosforo išsiskyrimas iš dugno nuosėdų; (2) fosforo surišimo darbai atliekami vandens telkinio dalyje, kurioje gylis – ne mažesnis kaip 3 m; (3) vykdant tvarkymo darbus upėse, draudžiama vykdyti perteklinio fosforo cheminio surišimo į patvarius ir inertinius junginius darbus.
 9. Dirvožemio, dugno nuosėdų ir vandens tyrimus turi atlikti laboratorijos, akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka arba turinčios leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, išduotus Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, nustatyta tvarka.