Faktai

Europos Komisijos iniciatyva Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centrai (angl. Environmental Center for Administration and Technology, sutrump. ECAT)  buvo įsteigti  Rygoje (Latvija), St. Peterburge (Rusija), Tiranoje (Albanija), Kaliningrade (Rusija) ir Kaune (Lietuva) 1992 – 1997 m.  Šių centrų tikslas – gebėjimų stiprinimas, vietinių ir Europos specialistų nuolatinis bendradarbiavimas, patirties mainai aplinkosaugos ir darnaus vystymosi srityje.

 

2017 – 2020

Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras kaip partneris dalyvauja ES programos  H-2020, Interreg BSR ir Interreg Europe finansuojamuose projektuose darnaus judumo, vandens valdymo ir klimato kaitos srityse, sėkmingai vykdo aplinkosauginio švietimo veiklas Lietuvos savivaldybėse. Užsimezgus partnerystei su Kauno rajono bendruomenių organizacijų sąjunga, 2020 m. startuoja naujas projektas „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje“, finansuojamas EEE finansinio mechanizmo per Atvirų piliečių fondą www.apf.lt.

 

2012 – 2017

Organizacija sėkmingai vykdo aplinkosauginio švietimo veiklas Lietuvos savivaldybėse. Įgyvendinami projektai aplinkosaugos ir žmogaus teisių srityse, kartu su partneriais iš įvairių Europos šalių vykdomi projektai darnaus mobilumo, verslo skaidrumo ir socialinės atsakomybės srityse. VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras tapo nacionaliniu europinės darnaus judumo kampanijos „Eismo gyvatėlė“ koordinatoriumi.

2007 – 2012

Centras  įgyvendino projektus visuomenės aplinkosauginio švietimo srityje, kurie apėmė veiklas tiek regionuose, tiek atskirose savivaldybėse. Aktyviai tęsiama veikla darnios energetikos, klimato kaitos mažinimo ir prisitaikymo temomis.  Pradėtas  bendradarbiavimas ir įgyvendinti trys projektai su partneriais Norvegijoje. Įgyvendintos dvi įmonių socialinės atsakomybės verslo ir NVO partnerystės iniciatyvos su AB LESTO ir Kūrybos namais ELITAZ. 2012 m. Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras tapo Pasaulinio susitarimo (Global Compact) nariu.

2001 – 2007

Centras tęsė savo veiklą atliekų tvarkymo, vandens valdymo, oro kokybės ir triukšmo, savivaldybių integruoto aplinkosaugos valdymo ir Vietos darbotvarkės 21 srityse. Pradėta dirbti klimato kaitos mažinimo ir prisitaikymo srityse. Parengta ir įgyvendinta visa eilė projektų, kuriuos finansavo įvairūs fondai ir programos. Centro ekspertai dalyvavo rengiant Lietuvos nacionalinę darnaus vystymosi ataskaitą.

Už sėkmingą veiklą bei paramą savivaldybėms ir bendruomenėms rengiant ir įgyvendinant aplinkosaugos projektus Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Ministras Pirmininkas įteikė padėkos raštus. 2004 m. už aplinkosauginę veiklą gautas tarptautinis “Žaliojo obuolio“ auksinis apdovanojimas. Nuo 2005 m. Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras yra  Aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicijos narys.

Nuo 2007 m. pradėta dirbti darnaus vystymosi švietimo, įmonių socialinės atsakomybės srityse.

1997 – 2000

Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras įkurtas bendra Lietuvos ir užsienio partnerių iš Suomijos, Švedijos ir Vokietijos iniciatyva, kuria buvo siekiama skatinti ir plėtoti aplinkosauginę veiklą bei darnų vystymąsi penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Projektas gavo finansinę paramą iš Europos Komisijos, Švedijos aplinkos agentūros, Suomijos aplinkos ministerijos, Vokietijos Bavarijos aplinkos, visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos ministerijos ir Lietuvos savivaldybių.

Centre dirbo ekspertai iš Lietuvos, Suomijos, Vokietijos ir Švedijos. Įgyvendinti projektai didžiuosiuose Lietuvos miestuose atliekų, vandens valdymo, oro kokybės ir aplinkosauginio švietimo srityse.  Veikla išsiplėtė į mažas ir vidutinio dydžio Lietuvos savivaldybes. 1997 m. pradėta pirmoji Vietos darbotvarkės 21 kampanija Lietuvoje.

2000 m. centras tapo savarankiška, nevyriausybine, pelno nesiekiančia organizacija. Savivaldybių, ypač mažų ir vidutinių, atstovai pripažino Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro veiklos naudingumą ir būtinybę tęsti  pradėtą veiklą, kuri padeda savivaldybėms įgyvendinti ES aplinkosaugos teisės reikalavimus bei darnaus vystymosi principus.