Projektas „Efektyvus aplinkosauginis švietimas: Norvegijos ir Lietuvos patirtis – inovacijos darniai regionų plėtrai“ (2009 -2010)

Projektas „Efektyvus aplinkosauginis švietimas: Norvegijos ir Lietuvos patirtis – inovacijos darniai regionų plėtrai“ (2009 -2010)

Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras kartu su Kėdainių rajono savivaldybe ir partneriais iš Norvegijos – fondu „The Ideas Bank “ įgyvendino tarptautinį paprojektį „Efektyvus aplinkosauginis švietimas: Norvegijos ir Lietuvos patirtis – inovacijos darniai regionų plėtrai“. Paprojektį finansavo Norvegija ir bendrai finansavo Lietuvos Respublika. Bendra paprojekčio vertė – 154137,73 Lt, iš kurių 85 % buvo finansuojami Norvegijos finansinio mechanizmo pagal schemą „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“.
Paprojekčio tikslas – pagerinti Lietuvos ir Norvegijos institucijų patirtį efektyvių darnaus vystymosi ir aplinkosaugos švietimo ir dalyvavimo metodų srityje, stiprinti savivaldybių ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą bei sustiprinti darnaus vystymosi įgyvendinimo kompetencijas regionuose.
Paprojekčio įgyvendinimo metu organizuota stažuotė Norvegijoje, kurios metu aplinkos apsaugos specialistai gilino savo žinias, stiprino įgūdžius švietimo darniai regionų plėtrai srityje, įgijo visuomenės aplinkosauginio švietimo ir visuomenės įtraukimo kompetencijų. Įgyvendinant paprojektį, buvo renkami Lietuvos ir Norvegijos gerosios praktikos pavyzdžiai aplinkosauginio ir darnaus vystymosi švietimo srityje, kurie yra publikuojami elektroniniame leidinyje, patalpintame šiame paprojekčio informaciniame puslapyje. Remiantis Norvegijos patirtimi parengtas ir šiame puslapyje patalpintas metodinis leidinys „Efektyvūs darnaus vystymosi ir aplinkosaugos švietimo metodai“, kuriame aprašomi inovatyvūs metodai ir pateikiami praktiški patarimai kaip juos taikyti. Kėdainių rajono savivaldybėje parengta aplinkosauginio švietimo strategija ir jos įgyvendinimo planas. Paprojekčio veiklose 10-tyje Lietuvos savivaldybių vyko regioniniai mokomieji seminarai, o paprojekčio įgyvendinimo periodo pabaigoje – surengta patirties mainų konferencija „Efektyvus visuomenės švietimas darniai regionų plėtrai“. Panaudojant įgytą patirtį bei skatinant tolimesnius patirties mainus, parengta Norvegijos ir Lietuvos organizacijų bendradarbiavimo strategija. Veiklos ir rezultatų viešinimas buvo vykdomas viso paprojekčio įgyvendinimo metu. Buvo parengti ir išplatinti 2 pranešimai spaudai apie paprojekčio pasiekimus, publikuotas straipsnis „Savivaldybių žiniose“, parengtas ir išplatintas paprojekčio informacinis leidinys, pagaminti ir išplatinti paprojekčio info-reklaminiai maišeliai.