Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
1.1. VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras (toliau AVTC) gerbia visų savo internetinės svetainės https://ecat.lt/ (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Vartotojai) teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų kaip duomenų subjektų teisių užtikrinimą.
1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Svetainės Vartotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus ir tvarką.
1.3. Naudodamiesi Svetaine Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Vartotojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai po šios politikos tekstu pažymi „varnelę“. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.
1.4. Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis AVTC laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.
1.5. Svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis.

2. Naudojamos sąvokos
2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
2.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
2.3. Duomenų valdytojas – VšĮ „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras“, j. a. k. 210069790, esanti adresu Lydos g. 4, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2.4. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

3. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?
3.1. AVTC renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, lankydamiesi Svetainėje.
3.2. AVTC renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

4. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?
4.1. AVTC tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkymo tikslais (paslaugų (naujienlaiškių ir kt.) užsakymo apdorojimui ir administravimui, Svetainės vartotojų identifikavimui informacinėse sistemose), siekiant suteikti informaciją aktualiais aplinkosaugos klausimais.

5. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?
5.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. AVTC užtikrina, jog Jūsų pateikiami duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
5.2. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, neturi būti laikomi visiems prieinamoje matomoje vietoje. Asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Kiti asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga šioje tvarkoje numatytiems tikslams pasiekti.

6. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?
6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu [email protected]; siunčiant paštu, adresu Lydos g. 4, LT-44213, Kaunas) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad AVTC ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu: jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; kitais Reglamente nustatytais pagrindais. Taip pat Jūs galite reikalauti, kad AVTC apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte AVTC susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.
6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

7. Kaip tvarkome asmens duomenis informavimo tikslu?
7.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime AVTC naujienlaiškius el. paštu.
7.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis informavimo tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.

8. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
8.1. AVTC darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
8.2. AVTC gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie AVTC teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis AVTC vardu ir AVTC ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims tik su Jūsų sutikimu.
8.3. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
8.4. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio AVTC (duomenų valdytojo) leidimo.
8.5. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

9. Kokius slapukus ir kaip naudojame?
9.1. Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai Vartotojas apsilanko AVTC internetiniame puslapyje, kadangi Vartotojo interneto protokolo adresą turi atpažinti AVTC serveris.
9.2. AVTC internetiniame puslapyje taip pat naudojami duomenų analizavimo valdymo įrankiai – slapukai (“cookies”). Naudodamasis AVTC internetiniu puslapiu Vartotojas sutinka, kad Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šiose Taisyklėse minimi slapukai.
9.3. AVTC internetiniame puslapyje naudojami šie slapukai:
(a) analitiniai slapukai. Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.
(b) funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai leidžia svetainei įsiminti jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintų bei labiau jūsų poreikiams pritaikytų funkcijų. Funkciniai slapukai taip pat įsimena jūsų padarytus pakeitimus, pvz., tam tikro tinklalapio individualizavimą, taip pat kitais atvejais, pvz., kai žiūrite vaizdo įrašą ar mūsų tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka jūsų veiksmų kitose svetainėse.

10. Kokias nuorodas pateikiame svetainėje?
10.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines (į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir Twitter, Google+, taip pat prieiga prie LinkedIn ir YouTube). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir AVTC neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 9 d.