Pasaulinė sutartis dėl plastiko

  • Plastiko taršai mažinti reikalingi visapusiški ir koordinuoti visų šalių veiksmai.
  • Konvencija dėl plastiko taršos mažinimo yra logiška ankstesnio darbo, skirto užkirsti kelią plastiko taršai, tąsa.
  • Derybos dėl konvencijos yra sudėtingos, todėl šalys turi būti politiškai ryžtingos siekiant sudaryti sutartį.

Plastiko tarša – tai vis auganti krizė, turinti pražūtingą poveikį aplinkai, žmonių sveikatai, žmogaus teisėms, aplinkosaugos teisingumui, čiabuvių tautų teisėms, biologinei įvairovei ir klimatui. Svarbu skubiai imtis veiksmų pasauliniu mastu šiai krizei įveikti. Kaip parodė daugybė tyrimų, plastiko randama visur: ne tik ekosistemose ir atmosferoje, bet ir maiste, kurį valgome, vandenyje, kurį geriame, ir net mūsų kūnuose. Kad Pasaulinė plastiko taršos mažinimo sutartis būtų veiksminga siekiant sustabdyti plastiko taršos srautą, šios problemos sprendimo mechanizmai turi atsižvelgti į klimato ir planetos ypatumus. Ši sutartis – tai galimybė viską padaryti teisingai. Tai gali tapti vienu svarbiausių aplinkosaugos susitarimų istorijoje.

Suprantama, kad norint sustabdyti vandenynų ir kitų vietų taršą plastiku reikia konkretaus plano. 2022 m. kovo mėn. penktojoje JT Aplinkos asamblėjos sesijoje priimta istorinė rezoliucija 5/14, pavadinta „Užkirsti kelią plastiko taršai: tarptautinio teisiškai privalomo dokumento link“. Šiuo dokumentu pradėtos derybos dėl naujos pasaulinės plastiko taršos mažinimo sutarties pasirašymo iki 2024 m. pabaigos.

Jungtinių Tautų aplinkos asamblėjos (JTAA) rezoliucija Nr. 5/14 buvo reikšminga formuojant pasaulinę politiką. Pasaulinės sutartys yra didžiausia viltis siekiant sureguliuoti tarptautines aplinkosaugos problemas, kaip parodė sėkmingas ozono sluoksnį ardančių medžiagų sureguliavimo Monrealio protokolo pavyzdys. Dabar JT vyriausybių derybos bus sutelktos į šio įgaliojimo aiškinimą ir sutarties rengimą. Išlieka svarbių klausimų dėl sutarties tikslo, taikymo srities, funkcijos ir formos.

Šio proceso tikslas – sudaryti visuotinį teisiškai privalomą susitarimą dėl plastiko taršos mažinimo. Šiame plane bandoma aprėpti viską, kas susiję su plastiku – pavyzdžiui, kaip jis gaminamas, projektuojamas ir tvarkomas jį panaudojus. Planas veikia kartu su kitais jau parengtais planais ir turėtų užpildyti visas svarbias spragas, kad plastikas nepatektų į vandenynus ir kad būtų naudojamas bei perdirbamas sąžiningai ir nekenkiant aplinkai.

Jau įvyko 3 Tarpvyriausybinio derybų Komiteto sesijos sutarčiai parengti 2022 m. ir 2023 m., ir dar bent 2 sesijos liko 2024 m.

Ketvirtoji sesija (INC-4) vyko 2024 m. balandžio mėn. 23-29 d. Otavoje (Kanada).

Kad Pasaulinė plastiko taršos mažinimo sutartis būtų veiksminga siekiant sustabdyti plastiko taršos srautą, šios problemos sprendimo mechanizmai turi atsižvelgti į klimato ir planetos ypatumus. Ši sutartis – tai galimybė viską padaryti teisingai. Tai gali tapti vienu svarbiausių aplinkosaugos susitarimų istorijoje.

Derybų proceso metu jau nustatytos kelios sritys, kuriose reikia imtis veiksmų:

Plastiko taršos prevencija

Pasaulinio susitarimo esmė – plastiko taršos mažinimo planai valstybių lygmeniu. Šiuose planuose pasauliniai įsipareigojimai bus paversti konkrečia plastiko taršos mažinimo politika ir veiksmais.

Mikroplastikas

Pirminę mikroplastiko taršą sudaro mažos plastiko dalelės, kurios į aplinką patenka dėvintis tokiems padangoms ir tekstilės gaminiams, atsitiktinių išsiliejimų metu arba sąmoningai pridedant jų į tokius gaminius kaip kosmetika. Antrinė mikroplastiko tarša susidaro skaidantis didesnėms plastiko nuolaužoms. Mikroplastikas kelia didelę grėsmę aplinkai, nes jis absorbuoja toksiškus teršalus ir nuodija jūrų organizmus, darydamas poveikį žmonių sveikatai ir biologinei įvairovei. Nepaisant kai kurių reglamentų, trūksta pasaulinio masto priemonių, kuriomis būtų galima apriboti sąmoningai į gaminius pridedamo mikroplastiko kiekį.

Standartizacija

Kita svarbi kliūtis, trukdanti siekti žiedinės ekonomikos tikslų, yra visuotinių produktų ir perdirbtų medžiagų kriterijų ir standartų nebuvimas, o tai kenkia antrinėms rinkoms ir žiedinei ekonomikai. Sistemingai sprendžiant šiuos iššūkius, į Konvenciją dėl plastiko taršos mažinimo planuojama įtraukti tokias priemones, kaip ženklinimas, gaminių dizainas, priedų ribojimas ir sertifikavimo programos.

Be to, dalyvaujančios šalys galėtų apsvarstyti galimybę taikyti pasaulinius rinkos apribojimus, įskaitant konkrečių polimerų ir priedų draudimus bei pavojingų priedų, pavyzdžiui, endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų ir kancerogenų, naudojimo kontrolę.

Pirminio plastiko gamyba ir naudojimas

Norint ilgainiui veiksmingai panaikinti į jūras ir kitą aplinką išmetamų teršalų kiekį, labai svarbu mažinti pirminio plastiko gamybą ir vartojimą. Todėl būtina derėtis dėl pasaulinio lygmens kontrolės priemonių, kad būtų palaipsniui mažinama neapdoroto plastiko gamyba ir naudojimas.

Cheminės kontrolės priemonės

Į Sutartį turėtų būti įtraukti įsipareigojimai užtikrinti, kad ekonomikoje likusiame plastike nebūtų pavojingų cheminių medžiagų, įskaitant polimerus. Šios cheminės medžiagos turėtų būti nustatomos remiantis moksliškai pagrįstais kriterijais, jau įtrauktais į kitus daugiašalius aplinkosaugos susitarimus, įskaitant prevencijos principą.

Koordinavimas

Plastiko taršos, pavyzdžiui, žvejybos įrankių ir prekybos plastiko atliekomis, problemos jau sprendžiamos arba gali būti sprendžiamos įvairiuose tarptautiniuose susitarimuose. Vis dėlto, veiksmai, kuriais siekiama sustabdyti plastiko taršą sausumoje ir jūroje, nėra pakankamai koordinuoti. Todėl svarbu bendradarbiauti su kitomis pasaulinėmis ir regioninėmis organizacijomis. Koordinavimas turėtų būti naujosios Konvencijos dėl plastiko taršos mažinimo reglamentavimo pagrindas, skatinantis gerą komandinį darbą ir organizuotumą, kartu gerbiant dalyvių skirtumus.

Techninė ir finansinė parama

Norint pasiekti Konvencijos dėl plastiko taršos mažinimo tikslus, reikės techninių ir finansinių išteklių. Išteklių reikės ne tik siekiant užtikrinti sekretoriato darbą, bet ir remiant sprendimų priėmimą ir teikiant pagalbą besivystančioms šalims ir valstybėms, kurių ekonomikos išgyvena pereinamąjį laikotarpį.

Siekiant užsibrėžtų tikslų, svarbu remti mokslo politikos kūrimą ir stiprinimą, pasaulinį koordinavimą, bendradarbiavimą ir valdymą bei mokslu pagrįstus metodus. Politiniai sprendimai turi būti grindžiami socialiniais ir ekonominiais vertinimais. Atliekant šį vertinimą, be kitų veiksnių, atsižvelgiama į sąnaudas, ekonominį poveikį ir socialinį poveikį darbuotojams, šeimoms, lyčių ir čiabuvių teisėms.

 

Visuotiniame susitarime turėtų būti numatytas finansinės paramos besivystančioms šalims ir pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalims teikimo mechanizmas, kuris padėtų tą susitarimą įgyvendinti ir laikytis jo reikalavimų. Šis finansinis mechanizmas turėtų apimti įvairius finansavimo šaltinius ir užtikrinti, kad būtų įgyvendintas principas „teršėjas moka“.

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

Aplinkos būklės stebėsena ir ataskaitų teikimas bus labai svarbus Konvencijos dėl plastiko taršos mažinimo aspektas, ypač dviejų rodiklių tendencijos:

  • aplinkos taršos plastiku stebėsena;

Šalys turės parengti suderintą aplinkos stebėsenos sistemą, kurioje būtų nurodyta, kas bus stebima, pavyzdžiui, jūros dugnas, jūros vanduo, kranto linija, biota, pasyviai sužvejotos atliekos ar kiti komponentai, pavyzdžiui, gėlas vanduo ir dirvožemis.

  • ataskaitų apie žiedinę ekonomiką ir nukrypimus teikimas;

Svarbu rinkti ataskaitas apie visą plastiko gyvavimo ciklą: nuo gamybos ir naudojimo iki surinkimo, perdirbimo ir plastiko atliekų tvarkymo. Šie duomenys laikui bėgant padės nustatyti, ar politika ir priemonės yra sėkmingos, ir priimti būsimus sprendimus.

Viena iš pagrindinių Konvencijos dėl plastiko taršos mažinimo idėjų – laipsniškai mažinti pirminio plastiko gamybą ir riboti toksiškų cheminių medžiagų naudojimą plastiko gamyboje. Šis klausimas tapo nesutarimų priežastimi daugybėje derybų, vykusių nuo 2022 m. kovo mėn. iki šių dienų.

Pagrindinės idėjos – kas bus svarbu Sutarties sėkmei:

Daugiau informacijos anglų kalba:

  1. Konvencija dėl plastiko taršos. Siekiant naujo pasaulinio susitarimo dėl plastiko taršos problemos sprendimo. 2020-06 (angl. Convention on Plastic Pollution Toward a new global agreement to address plastic pollution )
  2. Nulinis tarptautinio teisiškai privalomo dokumento dėl taršos plastiku, įskaitant jūrų aplinką, teksto projektas. 2023-09-04 (angl. Zero draft text of the international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment)
  3. IPEN: Sutartis dėl plastiko: Pagrindiniai principai. (angl. IPEN: Plastics Treaty: Key Principles)
  4. JTVP Tarpvyriausybinis derybų komitetas dėl plastiko taršos. (angl. UNEP.Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution)